SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

udelený v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

týmto udeľujem prevádzkovateľovi – spoločnosti iVymáhanie s. r. o., so sídlom: Zámocká 30, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 025 876, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 123274/B, telefonický kontakt: +421 915 721 100, email: info@vymozete.sk (ďalej len ako „Prevádzkovateľ”) dobrovoľný súhlas na spracúvanie mojich osobných údajov v rozsahu emailová adresa a telefónne číslo na účely vytvorenia registrovaného konta v klientskej zóne s cieľom využívania služieb webovej stránky Prevádzkovateľa www.vymozete.sk zameranej na online vymáhanie pohľadávok a odkup (postúpenie) pohľadávok najmä na účely pridávania a spravovania mojich pohľadávok vymáhaných Prevádzkovateľom, prijímania notifikácií zasielaných Prevádzkovateľom a týkajúcich sa mojich pohľadávok v správe Prevádzkovateľa.

Predmetný súhlas udeľujem na celú dobu mojej registrácie a vedenia môjho konta v klientskej zóne Prevádzkovateľa na webovej stránke www.vymozete.sk. Som si vedomý/á svojho práva tento súhlas kedykoľvek odvolať listinne zaslaním odvolania na adresu Prevádzkovateľa a/alebo elektronicky zaslaním odvolania na emailovú adresu info@vymozete.sk. Zároveň potvrdzujem, že pred udelením tohto súhlasu som sa oboznámil/a s podmienkami spracúvania mojich osobných údajov Prevádzkovateľom v zmysle čl. 13 GDPR, tieto sú pre mňa zrozumiteľné a ich obsahu a dôsledkom som porozumel/a.